diversificationПриключихме дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0190-С0001, наименование на договора:

"Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси" АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията".

С реализацията на този мащабен инвестиционен проект е модернизирана основната иглонабивна линия на фирмата. Монтирахме съвременно настилащо устройство, рентгенов скенер за непрекъснато следене на качеството, подменихме гарнитурите на дарака, подобрихме условията на труд.

Постигнати резултати:

  • Рязко подобряване равномерността на изделията;
  • Увеличаване на производствения капацитет;
  • Разширяване на производствените възможности;
  • Намаляване на производствените разходи;
  • Гарантирано високо качество за нашите клиенти.