EU flagOP

 

   


 

След участието в процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез ОП ИК 2014-2020г., на 29.10.2021 г. „Арбанаси“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4653-C01, с главна цел: „Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19“.
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500.00 лв. - европейско и 7 500,00 лв. - национално съфинансиране. Край на проекта: 29.01.2022 г.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.073-17358-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.