diversificationПриключихме дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0190-С0001, наименование на договора:
"Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси" АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията".

  С реализацията на този мащабен инвестиционен проект е модернизирана основната иглонабивна линия на фирмата. Монтирахме съвременно настилащо устройство, рентгенов скенер за непрекъснато следене на качеството, подменихме гарнитурите на дарака, подобрихме условията на труд.

Постигнати резултати:

  • Рязко подобряване равномерността на изделията;
  • Увеличаване на производствения капацитет;
  • Разширяване на производствените възможности;
  • Намаляване на производствените разходи;
  • Гарантирано високо качество за нашите клиенти.

 

Приключихме проект по Програма ФАР „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на фирма Арбанаси АД, гр. Велико Търново чрез технологична модернизация на производството на иглонабит нетъкан текстил и внедряване на нови стандарти от Системата за Управление на Качеството (СУК)." Договор № BG 2006/018–164.05.01/ESC/G/CSG–3–036.

В хода на реализация на проекта закупихме и монтирахме нова модерна машина за разпенване и дозиране на латексни свързватели. Също така разработихме, внедрихме и сертифицирахме нова система за управление на качеството.

Постигнати резултати:

  • Сертифицирана система за управление на качеството, приложима за проектиране и производство на нетъкани текстилни изделия за автомобилната промишленост в съответствие с изискванията на стандарта за автомобилни доставчици ISO/TS 16949:2002.
  • Рязко подобряване качеството на промазване;
  • Удвоен производствен капацитет на сушилната инсталация;
  • Намаляване разходите за енергоносители;
  • Намаляване обема на замърсените отпадни води.

Съвместен екип от водещи експерти на „Арбанаси" АД, В.Търново и техния партньор от САЩ – Тетрахедрон Инк. със съдействието на Програма ЕкоЛинкс, САЩ и Американската агенция за международно сътрудничество разработиха проект „Стратегия за ограничаване замърсяването на околната среда за "Арбанаси" АД. Това комплексно изследване по проблемите на околната среда в резултат от производствените процеси на „Арбанаси" АД по-късно прерасна в систематизирана дейност, отговаряща на изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.

 

Go Green 35