EU flagOP

 

   


 

След участието в процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез ОП ИК 2014-2020г., на 29.10.2021 г. „Арбанаси“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4653-C01, с главна цел: „Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19“.
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500.00 лв. - европейско и 7 500,00 лв. - национално съфинансиране. Край на проекта: 29.01.2022 г.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.073-17358-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ISO 9001 CMYK  

"АРБАНАСИ" АД
получи сертификат за съответствие със стандарт 
за:

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

 

ISO_9001_IATF_16949-.jpg  

"АРБАНАСИ" АД
успешно премина подновяването за нови три години на
сертификатите за:

 • АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ IATF 16949:2016 
 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

diversificationПриключихме дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0190-С0001, наименование на договора:

"Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси" АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията".

С реализацията на този мащабен инвестиционен проект е модернизирана основната иглонабивна линия на фирмата. Монтирахме съвременно настилащо устройство, рентгенов скенер за непрекъснато следене на качеството, подменихме гарнитурите на дарака, подобрихме условията на труд.

Постигнати резултати:

 • Рязко подобряване равномерността на изделията;
 • Увеличаване на производствения капацитет;
 • Разширяване на производствените възможности;
 • Намаляване на производствените разходи;
 • Гарантирано високо качество за нашите клиенти.

Приключихме проект по Програма ФАР „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на фирма Арбанаси АД, гр. Велико Търново чрез технологична модернизация на производството на иглонабит нетъкан текстил и внедряване на нови стандарти от Системата за Управление на Качеството (СУК)." Договор № BG 2006/018–164.05.01/ESC/G/CSG–3–036.

В хода на реализация на проекта закупихме и монтирахме нова модерна машина за разпенване и дозиране на латексни свързватели. Също така разработихме, внедрихме и сертифицирахме нова система за управление на качеството.

Постигнати резултати:

 • Сертифицирана система за управление на качеството, приложима за проектиране и производство на нетъкани текстилни изделия за автомобилната промишленост в съответствие с изискванията на стандарта за автомобилни доставчици ISO/TS 16949:2002.
 • Рязко подобряване качеството на промазване;
 • Удвоен производствен капацитет на сушилната инсталация;
 • Намаляване разходите за енергоносители;
 • Намаляване обема на замърсените отпадни води.

През Януари 2005 "АРБАНАСИ АД" стана първото предприятие във Велико Търново започнало регулярно производство чрез използването на природен газ.

Съвместен екип от водещи експерти на „АРБАНАСИ" АД, В.Търново и техния партньор от САЩ – Тетрахедрон Инк. със съдействието на Програма ЕкоЛинкс, САЩ и Американската агенция за международно сътрудничество разработиха проект „Стратегия за ограничаване замърсяването на околната среда за "АРБАНАСИ" АД.
Това комплексно изследване по проблемите на околната среда в резултат от производствените процеси на „Арбанаси" АД по-късно прерасна в систематизирана дейност, отговаряща на изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.

Фирмата е едно от първите български предприятия, внедрило от 1999 год. система за управление и контрол на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001.

 

 

Go Green 35